Έκκληση για αύξηση της διεθνούς δράσης για τον 7ο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης (SDG7)

του Καθ. Δημ. Μαυράκη

Διευθυντή του ΚΕΠΑ

UNAI Hub for SDG7

Στις 10 Οκτωβρίου 2018 το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο ιδρύθηκε το 1837, επιλέχθηκε από την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών «UnitedNationsAcademicImpact (UNAI)», μεταξύ 1300 Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, για την περίοδο 2018-2021 ως ο αποκλειστικός κόμβος του για τον 7ο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης (SDG7) ο οποίος αντιστοιχεί στην "Καθαρή, Προσιτή και Σύγχρονη Ενέργεια" “Clean, AffordableandModernEnergy”.

To KEΠA είναι ακαδημαϊκό ερευνητικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί εντός του θεσμικού πλαισίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εξωστρεφή χαρακτήρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, προωθεί την περιφερειακή συνεργασία και τη μεταφορά γνώσης σχετικά με τα ζητήματα Κλιματικής Αλλαγής και Πράσινης Ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) (BlackSeaEconomicCooperation (BSEC)).

Το ΚΕΠΑ συντονίζει το Δίκτυο PROMITHEASnet, που προωθεί και διευκολύνει τη συνεργασία κυρίως μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μαύρης Θάλασσας και της Κεντρικής Ασίας.

Σε στενή συνεργασία με τη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία της ΟΣΕΠ, συντονίζει το δίκτυο «BSEC - Green Energy Network (BSEC - GEN)», το οποίο συστάθηκε με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΟΣΕΠ στις 12 Δεκεμβρίου 2014 (BSEC/BS/ C.2015.0049).

Το Δίκτυο BSEC-GEN αποτελείται από «κέντρα και εθνικά διοικητικά όργανα ή / και οργανισμούς, που έχουν ως αποστολή την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και μέτρων και πολιτικών ενεργειακής απόδοσης» ενώ «οι κύριοι στόχοι του Δικτύου είναι να αναγνωρισθούν τα σχετικά θέματα στα οποία η περιφερειακή συνεργασία δύναται να είναι το μέγιστο αποτελεσματική και επίσης να διερευνήσει τρόπους προώθησης επενδύσεων και καινοτόμων έργων για την πράσινη ενέργειας" (BSEC / BS / info.2015.0045).

Το ΚΕΠΑ μέσω των δικτύων PROMITHEASnet και BSEC - GEN έχει συνεισφέρει στην περιφερειακή συνεργασία της ΟΣΕΠ για την Κλιματική Αλλαγή και την Πράσινη Ενέργεια με περισσότερα από 2,5 εκατ. Ευρώ από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικά από το 6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP6, FP7) και τον Ορίζοντα 2020 (H2020).

Το ΚΕΠΑ μέσω των έργων: i) PROMITHEAS-2 (FP6) προώθησε την περιφερειακή συνεργασία σε θέματα ενεργειακής πολιτικής μεταξύ των 12 Κρατών – μελών της ΟΣΕΠ, ii) PROMITHEAS-4 (FP7) εκπαίδευσε, ανέπτυξε και διέχυσε Σενάρια Πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή στις χώρες της ΟΣΕΠ, Εσθονία και Καζακστάν και iii) HERON (Horizon 2020) ανέπτυξε και διένειμε δωρεάν ένα καινοτόμο εργαλείο λήψης αποφάσεων (HERON - DST) και μια μεθοδολογία, που ενσωματώνει και βελτιστοποιεί τον αντίκτυπο των προτύπων συμπεριφοράς στις πολιτικές της ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα με τα προαναφερθέντα έργα, διοργάνωσε, έως τώρα, σεμινάρια, ημερίδες, webinarsκαι συνέδρια σε όλα τα Κράτη - Μέλη της ΟΣΕΠ. Διοργανώνει το Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή (από το 2008) και το BSEC - Green Energy InvestmentsForum (από το 2016).

Τέλος, εκδίδει και κυκλοφορεί δωρεάν το “Energy Viewof BSEC countries”, το ενημερωτικό δελτίο “PromitheasNewsletter”, το Επιστημονικό περιοδικό «Euro-AsianJournalofSustainableEnergyDevelopmentPolicy» και τα πρακτικά των ετήσιων συνεδρίων και φόρουμ.

Το ΚΕΠΑ κατά την έναρξη της θητείας του ως κόμβου της πρωτοβουλίας UNAI για τον SDG7, με βάση την μακρόχρονη εμπειρία του, προωθεί την συνεργασία σε θέματα Καθαρής Ενέργειας μεταξύ των διαφόρωννομικών οντοτήτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρύτερης περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και της Κεντρικής Ασίας, κατανοεί ότι το κύριο πρόβλημα, που δυσκολεύει την απαραίτητη δράση, είναι αυτό των εμποδίων συμπεριφοράς, που επιδεικνύουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι απλοί άνθρωποι στην ανάπτυξη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων.

Το ΚΕΠΑ υποστηρίζει ότι η ειρωνεία, σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση των γνώσεων και τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων, είναι ότι αν και διαθέτουμε τη γνώση, την τεχνολογία και τα κεφάλαια για ένα βιώσιμο μέλλον, αρνούμεθα να εφαρμόσουμε τα αναγκαία μέτρα εξ αιτίας των βραχυπρόθεσμων οικονομικών συμφερόντων και προκαταλήψεών μας.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, ο κόμβος UNAI για το SDG7 εξετάζει αριθμό πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές (παγκόσμιο) επίπεδο και απευθύνει έκκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους να έλθουν σε επαφή μαζί του.

Χωρίς να αποκλείει οποιαδήποτε καινοτόμο και αποτελεσματική πρόταση, που στοχεύει σε πραγματικές δράσεις, ο κόμβος UNAI για την SDG7 προωθεί i) μια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας με βιώσιμο τρόπο, μέσω ενός «δομημένου πολιτικού διαλόγου», που μετατρέπει τους ενεργειακά φτωχούς καταναλωτές σε αειφόρους καταναλωτές, διεγείροντας «έξυπνη χρηματοδότηση» για ανακαινίσεις που καταλήγουν σε «έξυπνα μηδενικής ενέργειας κτήρια» (SmartZeroEnergyBuildingSmartZEB)·ii) τη δημιουργία ενός «περιφερειακού κέντρου αριστείας» για "Smart ZEB" iii) τη μετάβαση σε χρήση καυσίμων με λιγότερες εκπομπές (ενεργειακή απόδοση, βιοκαύσιμα, ΑΠΕ και φυσικό αέριο), iv) τη συμμετοχή των νέων σε δράσεις προώθησης και υλοποίησης μέτρων «καθαρής ενέργειας» σε εθνικό, περιφερειακό επίπεδο (ΟΣΕΠ) και παγκόσμιο επίπεδο, v) στην αύξηση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δυνάμεων της αγοράς και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε δράσεις συνεργασίας που σχετίζονται με τον SDG7 και τέλος, vi) στην αύξηση της ροής της πράσινης χρηματοδότησης στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα σε χώρες με αναπτυσσόμενες και υπό ανάπτυξη οικονομίες.

Το UNAI HubSDG7, ενώ προωθεί τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες, προωθεί το BSEC-GEN, τη συμμετοχή στο «GreenEnergyInvestmentsForum» στη Βουλγαρία, (Σόφια 16.4.2019), το 12ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή (Αθήναι 9-11.10 .2019), το 4ο Διεθνές Φόρουμ Επενδύσεων Πράσινης Ενέργειας (Ελλάδα, Αθήναι 9.10.2019) και μια Συνάντηση των 17 κόμβων της UNAI - SDG (Ελλάδα - Αθήναι, Δεκέμβριος 2019) σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στα θέματα αυτά.

Ο κόμβος UNAI HubSDG7 υπενθυμίζει την έκκλησή του για παγκόσμια συνεργασία σε θέματα πραγματικής δράσης, που προάγουν την καθαρή, οικονομικά προσιτή και σύγχρονη ενέργεια ως απόλυτη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ως σημαντικό συντελεστή προώθησης άλλων SDGs

Τέλος ο κόμβος UNAI HubSDG7 υπογραμμίζει την ανάγκη κινητοποίησης ιδιωτικών φορέων χρηματοδότησης προς ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες σε χώρες με αναπτυσσόμενες και υπό ανάπτυξη οικονομίες.

Περισσότερες πληροφορίες για δραστηριότητες του κόμβου υπάρχουν εδώ.

«Προοπτικές για την συγκρότηση περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια» του Επικ. Καθ. Δημ. Μαυράκη, Απρίλιος 1999

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

του καθηγητή κ. Δημ. Μαυράκη
επικεφαλής της ομάδας Ενεργειακής Πολιτικής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ακολουθώντας την τάση του «ένας κόσμος - μία αγορά», τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας τείνουν να ομογενοποιηθούν σε ένα διηπειρωτικό σύστημα, που καλύπτει την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.Σε αυτη την «ενιαία και παγκόσμια αγορά», ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται στους περισσότερο «επιθετικούς» τομείς των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και στις απαίτησεις τους για ασφαλη και υψηλής ποιότητας ενέργεια η οποια καλυπτει τις αναγκες τους σε χαμηλα προσφερομενες τιμες.

“PAX-AMERICANA”, του Επικ. Καθ. Δημ. Μαυράκη, Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» υπό τον τίτλο «Το Κοσοβο είναι μόνο η αρχή στα σχέδια των ΗΠΑ» στις 8 Απριλίου 1999.

PAX-AMERICANA

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η πραγματοποιηση των σταδιακως κλιμακουμενων πολεμικων επιχειρησεων των αμερικανικων και ΝΑΤΟικων δυναμεων στα εδαφη της Ομοσπονδης Δημοκρατιας της Γιουγκοσλαβιας κατεστη αναποφευκτη μετα την τελικη διατυπωση των ορων της προταθεισας συμφωνιας στο Ραμπουγιε.

«Δρόμοι πετρελαίου», του Επικ. Καθ. Δημ. Μαυράκη, Ιούνιος 1999

ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ

H προσφατη επισκεψη του Υπ. Αναπτυξης κ. Ε. Βενιζελου στη Σοφια, με την ευκαιρια της εκει επισκεψης του Προεδρου της Δημοκρατιας κ. Κ. Στεφανοπουλου, επανεφερε και παλι στο προσκηνιο τις δυσκολιες που συναντα η επενδυτικη προταση για την κατασκευη του παρακαμπτηριου αγωγου πετρελαιου στη διαδρομη Μπουργκας-Αλεξανδρουπολις.