Δίκτυο BSEC-GEN

Σε στενή συνεργασία με τη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία της ΟΣΕΠ, το ΚΕΠΑ συντονίζει το δίκτυο «BSEC - Green Energy Network (BSEC - GEN)», το οποίο συστάθηκε με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΟΣΕΠ στις 12 Δεκεμβρίου 2014 (BSEC/BS/ C.2015.0049).

Το Δίκτυο BSEC-GENαποτελείται από «κέντρα και εθνικά διοικητικά όργανα ή / και οργανισμούς, που έχουν ως αποστολή την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και μέτρων και πολιτικών ενεργειακής απόδοσης» ενώ «οι κύριοι στόχοι του Δικτύου είναι να αναγνωρισθούν τα σχετικά θέματα στα οποία η περιφερειακή συνεργασία δύναται να είναι το μέγιστο αποτελεσματική και επίσης να διερευνήσει τρόπους προώθησης επενδύσεων και καινοτόμων έργων για την πράσινη ενέργειας" (BSEC / BS / info.2015.0045).