Μέθοδος αξιολόγησης πολιτικών εργαλείων για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής, Π. Κονιδάρη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής με θέμα «Μέθοδος αξιολόγησης πολιτικών εργαλείων για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής» είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πολύ-κριτηριακής μεθόδου ποσοτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των κλιματικών πολιτικών εργαλείων και της συνολικής πολιτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο οποιονδήποτε από αυτά.

Μέθοδος επιλογής οδεύσεων διηπειρωτικών αγωγών φυσικού αερίου, Φ. Θωμαΐδη

Η όδευση διηπειρωτικών αγωγών φυσικού αερίου χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, σε σχέση με τους εθνικούς και διακρατικούς αγωγούς, καθώς η τάξη μεγέθους καθιστά απαραίτητη την εξέταση παραμέτρων που δεν υφίστανται ή θεωρούνται αμελητέες σε αγωγούς μικρότερης εμβέλειας και που απαιτούν διαχείριση μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών.