Μέθοδος επιλογής οδεύσεων διηπειρωτικών αγωγών φυσικού αερίου, Φ. Θωμαΐδη

Η όδευση διηπειρωτικών αγωγών φυσικού αερίου χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, σε σχέση με τους εθνικούς και διακρατικούς αγωγούς, καθώς η τάξη μεγέθους καθιστά απαραίτητη την εξέταση παραμέτρων που δεν υφίστανται ή θεωρούνται αμελητέες σε αγωγούς μικρότερης εμβέλειας και που απαιτούν διαχείριση μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών.

didaktoriko-Foti thΟι παράμετροι σχεδιασμού διηπειρωτικών αγωγών σχετίζονται με το δυναμικό τροφοδοσίας, τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές διέλευσης, την συμβατότητα των θεσμικών καθεστώτων, τις περιβαλλοντικές συνέπειες, τα κόστη κατασκευής, λειτουργίας και διαμετακόμισης του αγωγού, τις προοπτικές εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακος κατά μήκος της όδευσης και τις δυνατότητες απορρόφησης αερίου στις τελικές αγορές.

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μεθόδου επιλογής βέλτιστης όδευσης, που αντιμετωπίζει την προαναφερθείσα πολυπλοκότητα των διηπειρωτικών αγωγών. Η μέθοδος επιτρέπει συνδυασμό των παραδοχών του λήπτη απόφασης για την σημαντικότητα των παραμέτρων της όδευσης, με τις πληροφορίες που έχει στην διάθεση του και τις δυνατότητες αξιολόγησης τους. Από την άποψη αυτή η όδευση που επιλέγεται αντανακλά τις επιλογές του λήπτη απόφασης, η δε επιστημονική αιτιολόγηση του αποτελέσματος στηρίζεται στην ισχύ των επιλογών και της αξιοπιστίας των δεδομένων που χρησιμοποίησε.

Ο αλγόριθμος που έχει αναπτυχθεί περιλαμβάνει έλεγχο της ισχύος των προϋποθέσεων για οικονομική βιωσιμότητα του αγωγού, καθορισμό του συνόλου των εναλλακτικών οδεύσεων, επιλογή των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων που επηρεάζουν τον σχεδιασμό του αγωγού και σύγκριση των οδεύσεων ως προς τα κριτήρια, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα, την πείρα και τις γνώσεις του λήπτη απόφασης. Τα αποτελέσματα ελέγχονται ως προς την συνέπεια και την ευαισθησία τους.

Η μέθοδος διευκολύνει τον προκαταρκτικό σχεδιασμό διηπειρωτικών αγωγών καθώς αποτελεί μια οργανωμένη διαδικασία, που επιτρέπει ολοκληρωμένη εξέταση των παραμέτρων της όδευσης.

Η μέθοδος εφαρμόζεται στην περίπτωση διηπειρωτικού αγωγού που μεταφέρει αέριο από την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας στην Δυτική Ευρώπη. Χρησιμοποιούνται διαφορετικά σενάρια συντελεστών βαρύτητας, που σχολιάζονται στα αποτελέσματα της εφαρμογής.

Το λογισμικό εργαλείο Gas-PRS που παρατίθεται επιτρέπει την ταχεία εφαρμογή της μεθόδου και διευκολύνει τον λήπτη απόφασης στην στάθμιση των επιπτώσεων διαφορετικών επιλογών.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ενεργειακή Πολιτική

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μέθοδος βέλτιστης όδευσης, φυσικό αέριο, διηπειρωτικοί αγωγοί, ενεργειακός διάδρομος Κασπία – Ε.Ε.