Εργαλείο λήψης αποφάσεων - HERON-DST

Το HERON-DST αναπτύχθηκε από το ΚΕΠΑ στα πλαίσιια του έργου HERON. Πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του έργου.