Επισκόπηση παραμέτρων σχετιζόμενων με τη διέλευση αγωγού Φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων

Διερεύνηση των επικρατουσών συνθηκών στον τομέα του Φυσικού Αερίου σε ΠΓΔΜ, Κόσσοβο, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία και Αλβανία και διατύπωση προτάσεων για την πολιτική και οικονομική υποστήριξη της διέλευσης του διηπειρωτικού αγωγού Φ.Α..

"Μελέτη για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής ηλεκτρικής Αγοράς στα Βαλκάνια PHARE – MEP ZZ – 9612", Νοέμβριος 1999.

Ο κύριος στόχος της μελέτης αυτής ήτο να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια η οποία να λειτουργεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της UCTE. Οι χώρες που περιελήφθησαν ήσαν οι Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ και Ρουμανία ενώ λόγω του ρόλου της ως μέλους της UCTE και της E.U. συμπεριληφθεί και η Ελλάς. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη.

Πρακτικά συνάντησης. Τεχνική Ημερίδα, Αθήνα, 16 – 17 Σεπτ. 1999

Κείμενο τεχνικής συμφωνίας μεταξύ των αντιπροσώπων των κέντρων κατανομής φορτίου και των Δ/ντών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης των χωρών που υπέγραψαν την διακήρυξη. Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της διακήρυξης για την συγκρότηση της Περιφερειακής Αγοράς Ηλεκτρισμού (REM) και τις υποδείξεις της μελέτης για την Αγορά διαμορφώνεται ένα κείμενο-πλαίσιο τεχνικής συνεργασίας που εξειδικεύει μια σειρά από θέματα στα οποία έχει εκφρασθεί η πολιτική συμφωνία μεταξύ των υπουργών της REM. Αποτελεί το πρώτο βήμα υλοποίησης της συμφωνίας των χωρών της REM και η διατύπωση του κρίνεται ως σημαντική επιτυχία προς την κατεύθυνση της συγκρότησης της Αγοράς. Την ευθύνη διαμόρφωσης και τελικής διαπραγμάτευσης του κειμένου με τους εμπειρογνώμονες των χωρών της REM είχε ο υποψήφιος.

Υπόμνημα της Task Force των Βαλκανικών ενεργειακών διασυνδέσεων

Πολιτική συμφωνία μεταξύ δεκατριών (13) χωρών της περιοχής του Εύξεινου Πόντου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίχθηκε στην εργασία και τα συμπεράσματα των προαναφερθεισών μελετών για τις ενεργειακές διασυνδέσεις στον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.