"Διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και η επέκτασή τους σε νότιες και ανατολικές χώρες της Μεσογείου", Δημήτριος Μαυράκης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Eric Nagaret, ΟΜΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος SYNERGY, 1995.

Οι δυσκολίες που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και η προσδοκία ότι η κοινή προσπάθεια θα αποβεί ευεργετική για όλους, αποτελεί τη βάση για διαρκείς συζητήσεις και συνεργασία μεταξύ των μεσογειακών χωρών. Η επιτυχής αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η δημογραφική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και ο στόχος για υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών, συνδέεται άμεσα με την σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

"Διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και η επέκτασή τους στις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DGXVII SYNERGY-1995 (104 pg.)

Η μελέτη αναφέρεται στα γενικά χαρακτηριστικά των διευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων και των δυνατοτήτων τους για την ανάπτυξη του εμπορίου. Γίνεται μια συστηματική παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρικών συστημάτων των Ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης και των μεταξύ τους διασυνδέσεων, με ειδική και λεπτομερή αναφορά στα εκτελούμενα μεγάλα διασυνδετικά έργα και το στάδιο εκτέλεσης τους.

"Πρόβλεψη της ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα" ΕΤΒΑ –1994 (134σελ.)

Η μελέτη περιέχει μια αναλυτική παρουσίαση μεθόδων και μοντέλων ανάλυσης και πρόβλεψης με έμφαση στα δυναμικά οικονομετρικά μοντέλα.

"Οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DGXVII SYNERGY-1994, (90pg.)

Η μελέτη περιέχει μια αναλυτική παρουσίαση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτοντας την νομοθεσία που διέπει την αγορά, το σύστημα παραγωγής, τη ζήτηση, τα ορυχεία λιγνίτη, το σύστημα μεταφοράς, την περιβαλλοντική προστασία, τις διεθνείς γραμμές διασύνδεσης, το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Δ.Ε.Η..